Ga naar de inhoud

Sponsoring

Help ons met de bouw van het nieuwe museum!

Informatiebrochure
Sponsoring voor Memorial 40-45 Kapelle

Stichting Vitality
Goessestraatweg 6 
4421 PJ Kapelle
IBAN: NL38 RABO 01144 39583
RSIN no. 851835570
KvK nr. 55725767
Tel. +31 6 1002 8568
info@memorial4045kapelle.nl

1 Inleiding

Stichting Vitality is een algemeen nut beogende instelling met als doel het exploiteren van museum “Memorial 40-45 Kapelle”, bijdragen aan herdenkingen en educatie aan scholen en verenigingen, alles ter herinnering aan en met name gericht op de rol van Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in Zeeland in het bijzonder en de samenwerking daarna in het kader van Vrede en Veiligheid.

In 2012 is de Stichting opgericht en is het museum opengesteld voor bezoekers. In 2019 heeft het museum het predicaat “Geregistreerd Museum” gekregen.

Plannen voor een nieuw museum zijn in voorbereiding. Hiervoor zijn financiële middelen en vrijwilligers nodig. Samen met u willen wij de realisatie van dit nieuwe museum waar maken. U kunt daarbij participeren door middel van een gift of door sponsoring (financieel en/of in natura).

Draagt u het museum een warm hart toe en wilt u het museum en de bouw van het museum op welke manier dan ook ondersteunen, dan treden wij graag daarover met u in contact. Ondersteunen kan op allerlei manieren en om allerlei redenen.

We krijgen vaak vragen over sponsoring. Daarom geven wij in deze brochure een overzicht van veel gehoorde redenen of motieven om te sponsoren en welke vormen van “tegenprestatie” de stichting, indien u dat wenst, zou kunnen geven. Uiteraard is hier sprake van maatwerk.

Het museum krijgt geen structurele subsidie en is afhankelijk van bijdragen uit entree, particuliere giften (o.a. van Vrienden) en sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Incidenteel ontvangen wij doeluitkeringen vanuit fondsen.

Stichting Vitality is aangemerkt als Culturele ANBI. Er zijn daardoor aantrekkelijke fiscale mogelijkheden, waar wij verderop in deze brochure aandacht aan schenken met enige voorbeelden.

Wij zijn dankbaar voor alle bijdragen en willen daar als museum ook een tegenprestatie voor leveren. De bijdragen die wij in de aanloop naar het nieuwe museum ontvangen zijn met name benodigd om de exploitatie van het huidige museum te continueren, plannen voor te bereiden en het nieuwe museum te realiseren.

In deze brochure gaan wij in op de volgende aspecten van sponsoring:
1. Waarom wil een sponsor (financieel of in natura) bijdragen aan het museum
2. Welke tegenprestatie kan een sponsor verwachten
3. Welke fiscale aspecten zijn er bij sponsoring aan de orde
4. Voorwaardelijke toezeggingen bij sponsoring

Deze brochure is (voorlopig-) van toepassing op de bouwfase. Het is mogelijk dat deze aanpassing vraagt voor de exploitatiefase.

2 Enkele redenen om als sponsor (financieel of in natura) bij te dragen aan het museum

Een belangrijke reden om het museum te sponsoren ligt in de betrokkenheid van de sponsor bij het initiatief, de initiatiefnemer en de doelstelling die stichting Vitality uitdraagt. De collectie, voorwerpen, de verhalen die opgetekend zijn, de evenementen die gehouden worden, de herinnering aan de inzet van Fransen in de Tweede Wereldoorlog spreken aan en zijn aanleiding om te sponsoren. Een persoonlijk motief.

Een ander gericht motief is de mogelijkheid om als sponsor / het bedrijf uit te laten stralen dat u zich betrokken voelt bij de aspecten van Vrede en Veiligheid in de wereld, zoals dat in “Memorial 40-45 Kapelle” wordt uitgedragen in het museum, bij herdenkingen en in educatie.

Een derde motief richt zich op het educatieve aspect dat de stichting voert. Door de jeugd rond 12 jaar al vroeg bij de verhalen van de inbreng van de Fransen, als deel van het Tweede Wereldoorlog verhaal,  te betrekken, draagt dit bij tot een versterking van hun interesses. Ons motto is niet voor niets “Wij bewaren hun verhalen”, en juist die verhalen willen wij doorgeven.

Een vierde motief kan liggen op het gebied van imago en naamsbekendheid op het gebied van bedrijf en/of product, versterken van de publieke perceptie. Door de mogelijkheid van adverteren in nieuwsbrief, op sponsorbord, website, logo op drukwerk en/of servies in restaurant, e.d. kan de bekendheid van sponsor / het bedrijf toenemen.

Naast de veelal persoonlijke motieven zijn dit enkele veelgehoorde motieven; er zijn natuurlijk ook andere motieven denkbaar.

3 Welke tegenprestatie kan een sponsor verwachten

Het is mede afhankelijk van het motief voor sponsoring welke vorm van tegenprestatie het meest passend is. Een tegenprestatie kan eenmalig zijn, kan voor langere termijn gelden etc.

Voor ons museum hebben wij op basis van voornoemde motieven enkele algemene tegenprestaties benoemd:

 • Naam op sponsorbord
 • VIP invitaties
 • Toegangskaarten (met korting of gratis)
 • Vermelding op promotiemateriaal
 • Gratis adverteren in nieuwsbrief en op website
 • Gezamenlijk adverteren in ledenbladen
 • Verbinden van de bedrijfsnaam aan de Stichting Vitality of een project
 • Recht om naam en logo van de Stichting te gebruiken in eigen reclame
 • Toegang tot mailinglijsten van de nieuwsbrief van de gesponsorde
 • Samenwerking bij tentoonstellingen
 • Mogelijkheid om eigen tentoonstellingen te organiseren in het nieuwe museum

Op basis van bovenstaand overzicht heeft stichting Vitality het volgende voorstel voor tegenprestaties bij sponsoring van het nieuwe museum. Bij een tegenprestatie gaat het altijd om bedragen exclusief BTW. Indien geen tegenprestatie, dan geen BTW en is er sprake van een gift (zie ook H.4).

We kennen daarbij een basispakket tot € 1.000, dat naarmate de sponsoring hoger is verder wordt uitgebreid. Het basispakket bestaat uit:

Sponsoring tot € 1000 (basispakket): 

 • Mogelijkheid de bouwplaats te bezoeken op een open dag.
 • Uitnodiging voor het openingsevent voor max. 2 personen per bedrijf.


Sponsoring vanaf € 1000 (boven basispakket): 

 • Bedrijfsnaamsvermelding op de website en nieuwsbrief gedurende 1 jaar.
 • Uitnodiging voor 1e steenlegging (max. 2 personen).
 • Uitnodiging voor het stilstaan bij bereiken hoogste punt.
 • Vanaf € 10.000: Bedrijfsnaamsvermelding in museum (naast website en nieuwsbrief), gedurende minimaal 1 jaar.

Alle sponsoren (vanaf € 1000,00) krijgen een aantal punten, afhankelijk van de hoogte van het gesponsorde bedrag. Buiten de voornoemde tegenprestaties kunnen deze punten ingewisseld worden naar eigen inzicht.

U sponsort (in euro, excl. btw)

Aantal punten dat u ontvangt ter besteding

1.000 – 2.500

2 – 5

2.500 – 5.000

5 – 10

5.000 – 10.000

10 – 20

10.000 – 25.000

20 – 50

25.000 – 50.000

50 – 100

50.000 plus

100 + 20 per € 10.000

De punten die u ontvangt kunt u vrijelijk besteden na de opening van het nieuwe museum aan de volgende mogelijkheden:

 • Met meer personen bijwonen van bijeenkomsten in het basis pakket (1 punt per persoon)
 • Toegangskaart tot museum, 1 punt
 • Memorial arrangement voor 2 personen (toegangskaart, koffie bij museum), 3 punten
 • Gebruik ruimte in museumcafé (max. 20 personen), per dagdeel, 10 punten
 • Gebruik filmzaal per dagdeel, 25 punten
 • Plaatsen van bedrijfslogo en link naar bedrijfswebsite op Memorial website gedurende 3 jaar, 5 punten
 • Eenmalig gelegenheid om bedrijf in de nieuwsbrief te presenteren (max. 250 woorden) (20 punten
 • VIP invitaties 1 keer per jaar, 50 punten
 • Chocolade pakket met logo Memorial, 10 punten
 • Pakket met typisch Franse producten, 10 punten
 • Vriendenpas (voor 1 jaar) voor gratis toegang museum en kortingen in museumwinkel / – café, 5 punten
 • Vrijkaart voor de opening van een wisseltentoonstelling, 3 punten

Punten kunnen gebruikt worden tot 1 jaar na de opening (t/m 20 punten); wordt beschikt over een groter aantal punten dan kan gebruik in overleg worden bepaald over een langere periode (max. 5 jaar) na uitgifte.

Tegenprestaties (vanaf 500 punten), naast de voornoemde, bijvoorbeeld een event op de museumlocatie, een presentatie of een kunstwerk (museum gerelateerd) kunnen in overleg nader vastgesteld worden. Heeft de sponsor zelf ideeën dan willen wij daar graag over van gedachte wisselen. Maatwerk!!

4 Welke fiscale aspecten zijn er bij sponsoring aan de orde

Bedrijven en particulieren kunnen in de realisatie van het nieuwe museum participeren door middel van een gift of door sponsoring. Memorial 40-45 Kapelle is aangemerkt als Culturele ANBI, fiscaal betekent dit dat er mogelijkheden zijn voor een vrijstelling van schenkings– en erfbelasting en enkele andere aantrekkelijke fiscale mogelijkheden.

Uw gift komt volledig ten goede van ons culturele doel, onze stichting draait nog volledig op vrijwilligers, er is geen sprake van personeel en er vindt geen betaling plaats aan vrijwilligers of andere bestuursleden. In het nieuwe museum zal er mogelijk sprake zijn van professionele ondersteuning.

Giften (geen BTW, geen tegenprestatie) 
Voor particulieren is het mogelijk een bedrag te schenken, hetgeen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Als particulier kunt u ook een periodieke gift geven. Als u gedurende minimaal 5 jaar een ondersteuning toezegt is uw fiscale voordeel maximaal (er wordt dan geen franchise toegepast). Hiervoor is geen minimum bedrag van toepassing. Voor elke Euro die u geeft op jaarbasis realiseert u een aftrekpost die 25% hoger is.

Voorbeeld:

U schenkt gedurende 5 jaar € 250,00 op jaarbasis. In uw jaarlijkse (inkomstenbelasting) aangifte mag u €250,00 +25% = €312,50 fiscaal in mindering brengen.

Voor ondernemingen is er voor giften (zonder tegenprestatie) zelfs een aftrekpost mogelijk die 50% extra voordeel geeft (met een max. van € 2.500,00). Enkele voorbeelden ter toelichting:

Voorbeeld 1: indien uw onderneming een schenking doet van € 2.000,00, realiseert u een aftrekbaar bedrag van € 2.000,00 + 50% = € 3.000,00.

Voorbeeld 2: indien uw onderneming een schenking doet van € 7.000,00 geldt een aftrekpost van € 7.000,00 + € 2.500,00 (max. bedrag) = € 9.500,00.

Uiteraard kunt u als ondernemer de gift betrekken in uw winst- en verliesrekening.

Voor giften vindt geen vermelding van uw bedrijfsnaam plaats op onze website noch is een andere tegenprestatie van onze kant van toepassing.

Sponsoring (met BTW, en tegenprestatie) 
Voor ondernemingen hebben we ook de mogelijkheid tot sponsoring. Bij sponsoring gaan we ervan uit dat aan de sponsoring een tegenprestatie is verbonden. Ook dat het te sponsoren bedrag verhoogd wordt met BTW. Stichting Vitality zal u dan ook een factuur van het sponsorbedrag met vermelding van btw toezenden.

Uiteraard kunt u als ondernemer de gift betrekken in uw winst- en verliesrekening.

Sponsoring in natura
Naast financiële sponsoring is sponsoring in natura mogelijk. De sponsoring in natura kan uiteenlopen van diensten en leveringen tijdens de bouw- en de exploitatiefase tot het sponsoren / adopteren van delen van het gebouw of de inrichting. Graag willen we met u van gedachte wisselen welke “natura” tot de mogelijkheden behoort.

5 Voorwaardelijke toezeggingen bij sponsoring

De kosten van het nieuwe museum zijn in het bidbook opgenomen tot een bedrag van € 4.280.000. De stichtingskosten bestaan in de tijd gezien uit planontwikkelingskosten (begroot op € 300.000) en kosten voor de realisatie (aankoop grond, gebouw/terrein, inrichting museum en onvoorzien).

Met het bidbook in de hand zoeken wij draagvlak voor het project en partijen die een bijdrage in de vorm van sponsoring willen verstrekken. Voor de planontwikkeling zijn op korte termijn budgetten noodzakelijk. Inzicht in de toezeggingen, al dan niet voorwaardelijk, bepaalt de haalbaarheid van het project.

Om over budgetten voor de planontwikkeling te kunnen beschikken stellen wij voor om te werken met voorwaardelijke toezeggingen. De voorwaarden voor een toezegging zijn als volgt:

1. Financiering die de realisatie mogelijk moet maken is rond
2. Definitieve omgevingsvergunning is verstrekt
3. Om echter duidelijkheid te geven over het element tijd, stellen we als bestuur een uiterlijke datum, namelijk 31 december 2025.

Zodra aan de eerste 2 voorwaarden wordt voldaan wordt de toezegging onvoorwaardelijk en wordt de toezegging betaalbaar gesteld door sponsor.

De betaalbaarstelling kan op de volgende wijzen:

 • Bedrag (toezegging) wordt direct geheel beschikbaar gesteld en op een aparte rekening geplaatst, met uitzondering van 15% van de toezegging die voor, zo ver nodig, voor de planontwikkeling wordt gebruikt. De 85% wordt ingezet als aan de 3 voorwaarden is voldaan. Is hier niet aan voldaan zal terug storting aan sponsor plaatsvinden.
 • Alleen de 15% van de toezegging voor plankosten wordt direct beschikbaar gesteld als sponsoring. De resterende 85% van de toezegging wordt beschikbaar gesteld als aan de 3 voorwaarden is voldaan.
 • In overleg zijn tussenoplossingen (maatwerk) bespreekbaar.

6 Contact informatie

Museum Memorial 40-45 Kapelle is een museum met Culturele ANBI status geregistreerd onder de naam “Stichting Vitality”.  

Stichting Vitality
Goessestraatweg 6
4421PJ Kapelle, Nederland
RSIN no 851835570
KvK nr. 55725767
Rabobank: NL38RABO0114 4395 83

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via:
Voorzitter Andries Looijen,  telefoon: +31 (0)6 1002 8568
Algemene zaken en contact via email:  info@memorial4045kapelle.nl
Financiële / fiscale zaken email:    financien@memorial4045kapelle.nl

Laatst bewerkt dd 14-09-2023